Praktikë pranë Bashkisë së Tiranës

Praktikë pranë Bashkisë së Tiranës

Bashkia Tiranë kërkon 20 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

 • 1 Inxhineri Ndërtimi
 • 1 Arkitekturë
 • 1 Urbanistikë
 • 1 Inxhinieri Mekanike
 • 1 Inxhinieri Gjeoteknike
 • 1 Inxhineri Gjeoteknike
 • 1 Inxhinieri Gjeofizike
 • 1 Inxhinieri Mjedisi
 • 1 Inxhinieri Telekomunikacioni
 • 1 Inxhinieri Hidroteknike
 • 1 Teknologji Informacioni
 • 1 Financë Kontabilitet
 • 1Administrim Biznesi
 • 1 Ekonomiks
 • 1 Ekonomi Agrare
 • 1 Agrobiznes
 • 2 Shkenca Sociale
 • 1 Sociologji
 • 1 Psikologji
 • 1 Shkenca Juridike

Ujësjellës Kanalizime Tiranë Sh.a kërkon 40 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

 • 2 Inxhineri Ndërtimi
 • 10 Inxhinieri Hidroteknike
 • 6 Inxhinieri Mjedisi Urbanistikë
 • 2 Hidrogjeologji
 • 2 Inxhinieri  Gjeodezi
 • 4 Inxhineri Mekanike
 • 3 Administrim Biznes
 • 3  Informatikë Ekonomike
 • 3 Financë – Kontabilitet
 • 3 Ekonomiks
 • 2 Bio – kimi

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.