Praktikë pranë Bashkisë Tiranë

Praktikë pranë Bashkisë Tiranë

Bashkia Tiranë

Kërkon (40) praktikantë me profile studimi:

Inxhinieri Ndërtimi/Arkitekturë/Urbanistikë, Inxhinieri Mekanike, Inxhinieri Gjeoteknike, Inxhinieri Gjeofizike, Inxhinieri Mjedisi, Inxhinieri Telekomunikacioni, Inxhinieri Hidrike, Teknologji Informacioni, Ekonomik, Ekonomi Agrare, Agrobiznes, Shkenca Sociale, Juridik, Mjekësi Veterinare, Hortikulturë dhe Edukim Sportiv