Praktikë pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Praktikë pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave kërkon 10 praktikantë të cilët duhet të jenë të profilit studimor:

 • Inxhinieri Agromjedisi,
 • Mjekësi Veterinare
 • Akuakulturë dhe Manaxhim Peshkimi
 • Ekonomi dhe Politika Agrare, Teknologji Agroushqimore

Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë janë:

 • Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore kërkojnë praktikantë përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në qytetet:
  • Korcë, (2) praktinantë të profilit studimor, Teknologji e Kultivimit të Bimëve, Hortikulturë
  • Vlorë, (2) praktinantë të profilit studimor, Teknologji e Kultivimit të Bimëve, Hortikulturë (2)
  • Shkoder, (2) praktinantë të profilit studimor, Teknologji e Kultivimit të Bimëve, Hortikulturë
  • Lushnje, (2) praktinantë të profilit studimor, Teknologji e Kultivimit të Bimëve, Hortikulturë
  • Fushë- Krujë, (2) praktinantë të profilit studimor, Teknologji e Kultivimit të Bimëve, Hortikulturë
 • Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, Tiranë kërkon: (5) praktikantë përkatësisht të profilit studimor Mjekësi Veterinare dhe Bioteknologji.
 • Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (Drejtoria e Përgjithshme), Tiranë kërkon (15) praktikantë përkatësisht të profilit studimor:
  • Jurist
  • Teknologji Ushqimore
  • Mjekësi Veterinare
  • Analizat e Ushqimeve
  • Ekonomist
  • Financë-Kontabilitet
  • Biologji-Kimi
  • Bioteknologji
 • Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (Drejtoritë Rajonale) kërkojnë praktikantë përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në qytetet:
  • Tiranë, 5 praktikantë të profilit studimor Jurist, Teknologji Ushqimore, Mjekesi Veterinare, Analizat e Ushqimeve, Ekonomist, Finance-Kontabilitet, Biologji-Kimi, Bioteknologji
  • Durrës, 5 praktikantë të profilit studimor Jurist Jurist, Teknologji Ushqimore, Mjekesi Veterinare, Analizat e Ushqimeve, Ekonomist, Finance-Kontabilitet, Biologji-Kimi, Bioteknologji
  • Elbasan, 5 praktikantë të profilit studimor Jurist Jurist, Teknologji Ushqimore, Mjekesi Veterinare, Analizat e Ushqimeve, Ekonomist, Finance-Kontabilitet, Biologji-Kimi, Bioteknologji
  • Korcë, 5 praktikantë të profilit studimor Jurist Jurist, Teknologji Ushqimore, Mjekesi Veterinare, Analizat e Ushqimeve, Ekonomist, Finance-Kontabilitet, Biologji-Kimi, Bioteknologji
  • Lezhë, 5 praktikantë të profilit studimor Jurist Jurist, Teknologji Ushqimore, Mjekesi Veterinare, Analizat e Ushqimeve, Ekonomist, Finance-Kontabilitet, Biologji-Kimi, Bioteknologji
  • Shkodër, 5 praktikantë të profilit studimor Jurist Jurist, Teknologji Ushqimore, Mjekesi Veterinare, Analizat e Ushqimeve, Ekonomist, Finance-Kontabilitet, Biologji-Kimi, Bioteknologji
  • Kukës, 5 praktikantë të profilit studimor Jurist Jurist, Teknologji Ushqimore, Mjekesi Veterinare, Analizat e Ushqimeve, Ekonomist, Finance-Kontabilitet, Biologji-Kimi, Bioteknologji
  • Dibër, 5 praktikantë të profilit studimor Jurist Jurist, Teknologji Ushqimore, Mjekesi Veterinare, Analizat e Ushqimeve, Ekonomist, Finance-Kontabilitet, Biologji-Kimi, Bioteknologji
  • Berat, 5 praktikantë të profilit studimor Jurist Jurist, Teknologji Ushqimore, Mjekesi Veterinare, Analizat e Ushqimeve, Ekonomist, Finance-Kontabilitet, Biologji-Kimi, Bioteknologji
  • Fier, 5 praktikantë të profilit studimor Jurist Jurist, Teknologji Ushqimore, Mjekesi Veterinare, Analizat e Ushqimeve, Ekonomist, Finance-Kontabilitet, Biologji-Kimi, Bioteknologji
  • Vlorë, 5 praktikantë të profilit studimor Jurist Jurist, Teknologji Ushqimore, Mjekesi Veterinare, Analizat e Ushqimeve, Ekonomist, Finance-Kontabilitet, Biologji-Kimi, Bioteknologji
  • Gjirokastër, 5 praktikantë të profilit studimor Jurist Jurist, Teknologji Ushqimore, Mjekesi Veterinare, Analizat e Ushqimeve, Ekonomist, Finance-Kontabilitet, Biologji-Kimi, Bioteknologji
 • Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës, Tiranë kërkon: (5) praktikantë përkatësisht të profilit studimor, Akuakulturë, Menaxhim Peshkimi, Inxhinieri Agrare.
 • Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, Tiranë kërkon: (10) praktikantë përkatësisht të profilit studimor, Manaxhim i Ndërmarrjeve të Biznesit, Financë, Kontabilitet, Ekonomi dhe Politika Agrare.
 • Drejtoria e Bujqësisë kërkon praktikantë përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në qytetet:
  • Tiranë,  5 praktikantë të profilit studimor, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur
  • Durrës, 5 praktikantë të profilit studimor, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur
  • Elbasan, 5 praktikantë të  profilit studimor, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur
  • Fier, 5 praktikantë të  profilit studimor, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur
  • Dibër, 5 praktikantë të  profilit studimor, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur
  • Berat, 5 praktikantë të  profilit studimor, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur
  • Kukës, 5 praktikantë të  profilit studimor, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur
  • Vlorë, 5 praktikantë të  profilit studimor, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur
  • Shkodër, 5 praktikantë të profilit studimor, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur
  • Korcë, 5 praktikantë të profilit studimor, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur
  • Gjirokastër, 5 praktikantë të profilit studimor, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur
  • Lushnjë, 5 praktikantë të profilit studimor, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur
  • Lezhë, 5 praktikantë të profilit studimor, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur
 • Agjensia Kombëtare e Duhan Cigare, Tiranë kërkon: (3) praktikantë në profilet Cilësia dhe Siguria Ushqimore, Inxhinieri Agromjedisi.
 • Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve (ESHEF), Drejtoria Tiranë kërkon: (2) praktikantë në profilin Agronomi.
 • Agjencia Rajonale Ekstencionit Bujqësor, kërkon praktikantë përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në qytetet:
  • Lushnjë, (2) praktikantë të profilit studimor, Mbrojtje Bimësh, Hortikulturë, Ekstension Bujqësor
  • Shkodër, (2) praktikantë të profilit studimor, Mbrojtje Bimësh, Hortikulturë, Ekstension Bujqësor
  • Tiranë, (2) praktikantë të profilit studimor, Mbrojtje Bimësh, Hortikulturë, Ekstension Bujqësor
  • Korcë, (2) praktikantë të profilit studimor, Mbrojtje Bimësh, Hortikulturë, Ekstension Bujqësor
 • Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes se Bimëve, kërkon praktikantë përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në qytetet:
  • Elbasan, (2) praktikantë të profilit studimor Mjekësi Veterinare, Agronomi, Mbrojtje Bimësh
  • Shkodër, (2) praktikantë të profilit studimor Mjekësi Veterinare, Agronomi, Mbrojtje Bimësh
  • Tiranë, (2) praktikantë të profilit studimor Mjekësi Veterinare, Agronomi, Mbrojtje Bimësh
  • Vlorë, (2) praktikantë të profilit studimor Mjekësi Veterinare, Agronomi, Mbrojtje Bimësh
 • Drejtoria Rajonale e Kullimit, kërkon praktikantë përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në qytetet:
  • Korcë, (2) praktikantë të profilit studimor Inxhinieri
  • Fier, (2) praktikantë të profilit studimor Inxhinieri
  • Lezhë, (2) praktikantë të profilit studimor Inxhinieri
  • Durrës, (2) praktikantë të profilit studimor Inxhinieri

Nëse keni përfunduar studime të ciklit të parë (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studime të ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.