Praktikë pranë Ministrisë së Drejtësisë

Praktikë pranë Ministrisë së Drejtësisë

Ministria e Drejtësisë, kërkon 20 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:

 • 14 Juristë
 • 2 Financë
 • 1 Ekonomist
 • 3 Histori/arkivistikë

Institucionet e varësisë kërkojnë praktikantë si në vijim:

 • Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve Tiranë, kërkon 15 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit “Drejtësi” dhe “Shkenca Sociale”.
 • Komiteti Shqiptar i Birësimeve Tiranë, kërkon 2 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit “Shkenca Sociale” dhe “Shkenca Juridike”.
 • Qendra e Botimeve, Tiranë, kërkon 4 praktikantë, të profilit “Juridik” dhe “Marketing”.
 • Instituti i Mjekësisë, Tiranë, kërkon 3 praktikantë, të cilët do të jenë në profilin “Shkenca Juridike” dhe “Shkenca Sociale”.
 • Agjencia e Trajtimit të Pronave, Tiranë, kërkon 10 praktikantë, të cilët do të jenë në profilin studimor: Juristë, Inxhinierë (Inxhinierë/Arkitekt/Topograf/Gjeodet)
 • Aluizni, Tiranë, 3 praktikantë, të cilët do të jenë në profilin “gjeodezi”, “arkitekturë” dhe “inxhinieri”.
 • Aluizni, Durrës, 2 prantikantë, të cilët do të jenë në profilin “gjeodezi”, “arkitekturë/inxhinier ndërtimi”.
 • Aluizni, Elbasan, 2 praktikanë, të cilët do të jenë në profilin “gjeodezi”, “arkitekturë/ inxhinier ndërtimi”.
 • Aluizni, Shkodër, 1 praktikant, i cili do të jetë në profilin  “gjeodezi”, “arkitekturë/inxhinier ndërtimi”.
 • Aluizni, Vlorë, 1 praktikant, i cili do të jetë në profilin  “gjeodezi”, “arkitekturë/inxhinier ndërtimi”.
 • Aluizni, Lezhë, 1 praktikant, i cili do të jetë në profilin  “gjeodezi”, “arkitekturë/inxhinier ndërtimi”.
 • Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror (Zyra Përmbarimore Tiranë, Durrës, Vlorë dhe Shkodër)  kërkon 7 praktikantë gjithsej në profilin “Jurist” dhe “Shkenca Juridike”.
 • Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës, Tiranë, kërkon 3 praktikantë, të cilët do të jenë në profilin “Shkenca Juridike” dhe “Shkenca Ekonomike”.
 • Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Tiranë, kërkon 5 praktikantë, të cilët do të jenë në profilin “Inxhinieri Ndërtimi”.

Nëse keni përfunduar studime të ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studime të ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lart përmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.