Praktikë pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë

Praktikë pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë  kërkon 25 praktikantë, të cilët të jenë të profilit studimor:

 • 3 Jurist
 • 4 Ekonomistë
 • 2 Inxhinieri nafte
 • 1 Gjeolog nafte
 • 3 Inxhinier gjeoinformatike
 • 2 Shkenca shoqërore
 • 2 Inxhinieri mjedisi
 • 2 Inxhinier gjeoburimesh
 • 2 Inxhinieri ndërtimi
 • 3 Inxhinier elektrik
 • 1 Arkitekt

Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë janë:

 • Agjencia Kombëtare Bërthamore (AKOB), Tiranë, kërkon 1 praktikant me profil studimor në “Shkenca Ekzakte”.
 • Inspektoriati Shtetëror Qendror Teknik (ISHTI), Tiranë, kërkon 10 praktikantë përkatësisht në këto profile studimore: Inxhinieri Mekanike, Inxhinier Nafte, Inxhinieri Elektrike, Informatikë, Laborant, Jurist, Ekonomist
 • Shërbimi Gjeologjik Shqipëtar (SHGJSH), Tiranë, kërkon 7 praktikantë përkatësisht në këto profile studimore: Inxhinieri Gjeofizike, Inxhinieri Hidrogjeologji, Gjeologji inxhinierike, Inxhinieri Gjeologji Nafte
 • Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në miniera, Tiranë kërkon: 6 praktikantë përkatësisht të profilit studimor “Inxhinier Miniere”, “Inxhinieri Gjeologjie”, “Ekonomist”, “IT”.
 • Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI), Tiranë, kërkon 4 praktikantë sipas profilit studimor: Inxhinieri Hidro, Inxhinieri Miniere, IT, Ekonomist
 • Instituti i Transporteve kërkon 3 praktikantë sipas profilit studimor: Inxhinieri Mekanike, Inxhinieri Ndërtimi, Jurist, Ekonomist
 • Instituti i Ndërtimit, Tiranë kërkon: 3 praktikantë përkatësisht të profilit studimor “Inxhinier Ndërtimi”, “Arkitekt”.
 • AKPT, Tiranë, kërkon 3 praktikantë të profilit studimor në “Inxhinieri Ndërtimi”, “Arkitekt”.
 • Agjencia për Eficencën e Energjisë, Tiranë, kërkon 3 praktikantë të profilit studimor “Ekonomist”, “Jurist”, “Inxhinieri Elektrike”.
 • OKII, Tiranë, kërkon 5 praktikantë të profilit studimor “Navigacion”, “Inxhinieri Mekanike” , “Inxhinieri Elektrike”.
 • DPTSHRR, Tiranë, kërkon 10 praktikantë të profilit studimor “Jurist”, “Ekonomist”, “Inxhinieri Mekanike”, “Inxhinier në fushën e transportit”.
 • Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit, Tiranë, kërkon 5 praktikantë në profilin studimor “Inxhinieri Ndërtimi”, “Urbanist”, “Arkitekt”.
 • Autoriteti Aviacionit Civil, Tiranë, kërkon 10 praktikantë sipas profilit studimor: Navigacion, Inxhinieri Mekanike, Inxhinieri Elektrike, Jurist, Ekonomist, Marrëdhënie Ndërkombëtare
 • Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve, Tiranë, kërkon 6 praktikantë të profilit studimor “Jurist”, “Ekonomist”, “Inxhinier Hidro”, “Inxhinier Ndërtimi”.
 • Autoriteti Rrugor Shqipëtar, Tiranë,  kërkon 10 praktikantë të profilit studimor “Inxhinieri Ndërtimi”, “Inxhinieri Mjedisi”, “Jurist”, “Ekonomist”.
 • Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor, Tiranë, kërkon 4 praktikantë në profilin studimor “Inxhinieri Mekanike”, “Inxhinieri Ndërtimi” dhe “IT”.
 • Drejtoria e Përgjithshme Detare, Durrës, kërkon 5 praktikantë në profilin studimor “Inxhinieri Mekanike”,  “Inxhinieri Navale”, “Menaxhim Ndërmarrjesh”.
 • Porti Detar Vlorë, kërkon 5 praktikantë në profilin studimor “Inxhinieri Mekanike”, “Inxhinieri Navale”, “Jurist”.
 • Porti Detar Sarandë kërkon 3 praktikantë të profilit studimor “Inxhinieri Mekanike”, “Inxhinieri Navale”, “Jurist”.
 • Porti Detar Shëngjin kërkon 3 praktikantë të profilit studimor në “Inxhinieri mekanike”, “Inxhinieri navale” dhe “Jurist”.
 • KESH, kërkon 6 praktikantë sipas njësive të prodhimit:
  • Tiranë, 2 praktikantë në profilin studimor Automatizim “Inxhinieri Elektrike”.
  • Vau i Dejës, 2 praktikantë në profilin studimor Automatizim “Inxhinieri Elektrike”.
  • Koman, 2 praktikantë në profilin studimor Automatizim “Inxhinieri Elektrike”.
 • OSHEE kërkon 71 praktikantë gjithësej sipas degëve të saj:
  • Tiranë, 10 praktikantë në profilin studimor “Inxhinieri Elektrike”.
  • Rubik,  6 praktikantë në profilin studimor “Inxhinieri Elektrike”.
  • Fier,5 praktikantë në profilin studimor Inxhinieri Elektrike
  • Elbasan,  5 praktikantë në profilin studimor Inxhinieri Elektrike
  • Durrës,  8 praktikantë në profilin studimor “Inxhinieri Elektrike”.
  • Berat, 4 praktikantë në profilin studimor “Inxhinieri Elektrike”.
  • Burrel, 3 praktikantë në profilin studimor “Inxhinieri Elektrike”.
  • Shkodër, 6 praktikantë në profilin studimor “Inxhinieri Elektrike”.
  • Korçë, 2 praktikantë në profilin studimor “Inxhinieri Elektrike”.
  • Gjirokastër, 2 praktikantë në profilin studimor “Inxhinieri Elektrike”.
  • Vlorë, 10 praktikantë në profilin studimor “Inxhinieri Elektrike”.
 • Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST), Tiranë kërkon 10 praktikantë të profilit studimor: Inxhinieri Elektrike/Informatike, Inxhinieri Elektronike, Telekomunikacion, Jurist, Ekonomist

Nëse keni përfunduar studime të ciklit të parë (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studime të ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.