Praktikë pranë Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

Praktikë pranë Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes kërkon gjithsej (3) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati kërkon (1) praktikant me profil studimi:

(1) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi.

Sekretatiati Teknik i Këshillit Ekonomik Kombëtar (STKEK) kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(2) Shkenca Ekonomike/Juridike.