Praktikë pranë SHOQATËS SË NDËRTUESVE

Praktikë pranë SHOQATËS SË NDËRTUESVE

SHOQATA E NDËRTUESVE

Kërkon gjithsej 40 praktikantë sipas ndarjes:

  • ‘Ave Consulting’ Tiranë kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

Inxhinieri Ndërtimi.

  • ‘Kontakt’ kërkon (20) praktikantë me profile studimi:

(10) Inxhinieri Ndërtimi;

(2) Inxhinieri Elektrike;

(2) Inxhinieri Hidroteknike;

(2) Juridik;

(1) Arkitekt;

(1) Marketing;

(1) Dizajn;

(1) Financë.

  • ‘Bami’ kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(4) Inxhinieri Ndërtimi.

  • ‘Doko SH.P.K’ kërkon (10) praktikantë me profile studimi:

(5) Inxhinieri Mekanike;

(5) Inxhinieri Elektrike.

  • ‘Nord Construction’ kërkon (1) praktikant me profil studimi:

Inxhinieri Ndërtimi.