Praktikë pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë

Praktikë pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë kërkon 134 praktikantë gjithsej sipas ndarjes:

Aparati kërkon 11 praktikantë me profile studimi:

(2) Shkenca Ekonomike;

(5) Shkenca Juridike;

(4) Shkenca Shoqërore.

Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit kërkon gjithsej (8) praktikantë me profile studimi:

(7) Shkenca Ekonomike (Financë/Bankë/Kontabilitet);

(1) Shkenca Juridike;

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(3) Shkenca Sociale.

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

 • Shkenca Bujqësore;
 • Shkenca Inxhinierike.

Qendra Kombëtare e Biznesit kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(5) Shkenca juridike

Agjencia e Trajtimit të Konçesioneve kërkon (1) praktikant me profil studimi:

(1) Shkenca juridike

Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • Shkenca ekonomike

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • Shkenca juridike/ekonomike/ IT

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësinë Industriale kërkon (8) praktikantë me profile studimi:

(1)Shkenca Ekonomike;

(4) Shkenca Juridike;

(1) Marketing;

(2) Shkenca Shoqërore.

Shërbimi Kombëtar i Punësimit kërkon (24) praktikantë sipas ndarjes:

 

DRSHKP Tiranë kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

 • Punë Sociale;
 • Teknologji Informacioni.

 

DRSHKP Durrës kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Punë Sociale;

(1)Teknologji Informacioni.

DRSHKP Elbasan kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Punë Sociale;

(1)Teknologji Informacioni.

DRSHKP Korçë kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Punë Sociale;

(1)Teknologji Informacioni.

DRSHKP Gjirokastër kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Punë Sociale;

(1)Teknologji Informacioni.

DRSHKP Lezhë kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Punë Sociale;

(1)Teknologji Informacioni.

DRSHKP Fier kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Punë Sociale;

(1)Teknologji Informacioni.

DRSHKP Kukës kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Punë Sociale;

(1)Teknologji Informacioni.

DRSHKP Dibër kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Punë Sociale;

(1)Teknologji Informacioni.

DRSHKP Berat kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Punë Sociale;

(1)Teknologji Informacioni.

DRSHKP Vlorë kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Punë Sociale;

(1)Teknologji Informacioni.

DRSHKP Shkodër kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Punë Sociale;

(1)Teknologji Informacioni.

 

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1)Shkenca Shoqërore;

(1)Shkenca kompjuterike.

 

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve kërkon 1 praktikant me profil studimi:

 • Shkenca juridike.

 

Inspektorati Shtetëror i Mbikqyrjes së Tregut kërkon 7 praktikantë me profile studimi:

(2) Shkenca Juridike;

(1) Shkenca Shoqërore;

(1) Inxhinieri Elektrike/Elektronike;

(1) Inxhinieri Mekanike/Elektrike;

(1) Inxhinier Kimist (Kimi industriale dhe mjedisore).

 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave kërkon 10 praktikantë me profile studimi:

(4) Shkenca Juridike;

(4) Shkenca Ekonomike;

(2) Shkenca Natyrore.

 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kërkon 20 praktikantë me profile studimi:

(18) Shkenca Ekonomike (dega Financë, Kontabilitet, Ekonomiks, Informatikë Ekonomike);

(2) Shkenca Juridike.

 

Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë kërkon 10 praktikantë me profile studimi:

(8) Shkenca Ekonomike (dega Financë, Kontabilitet, Ekonomiks, Informatikë Ekonomike);

(2) Shkenca Juridike.

 

Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj kërkon 10 praktikantë me profile studimi:

(9) Shkenca Ekonomike (dega Financë, Kontabilitet, Ekonomiks, Informatikë Ekonomike);

(1) Shkenca Juridike.

 

Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

 • Shkenca Ekonomike (dega Financë, Kontabilitet, Ekonomiks, Informatikë Ekonomike).

 

Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(2) Shkenca Ekonomike (dega Financë, Kontabilitet, Ekonomiks, Informatikë Ekonomike).

 

Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(2)Shkenca Ekonomike (dega Financë, Kontabilitet, Ekonomiks, Informatikë Ekonomike).

 

Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(2)Shkenca Ekonomike (dega Financë, Kontabilitet, Ekonomiks, Informatikë Ekonomike).

 

Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(2)Shkenca Ekonomike (dega Financë, Kontabilitet, Ekonomiks, Informatikë Ekonomike).

Praktikë pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë

Praktikë pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë kërkon gjithsej (114) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë kërkon (15) praktikantë me profile studimi:

(1) Gjeologji;

(1) Gjeoinformatikë;

(2) Inxhinieri nafte;

(2) Inxhinieri Elektrike (profili Sistemet Elektroenergjitike);

(2) Inxhinieri Ndërtimi;

(2) Juridik;

(4) Shkenca Shoqërore;

(1) Financë.

 

Agjencia Kombëtare Bërthamore kërkon 1 praktikant me profil studimi:

(1) Inxhinieri/Gjeologji Miniera,

 

KESH kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

(3) Inxhinieri Elektrike.

 

Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit kërkon 4 praktikantë me profile studimi:

 

(1) Inxhinieri Ndërtimi;

(1) Arkitekturë;

(1) Urbanistikë;

(1) Inxhinieri gjeodezike.

 

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar kërkon 6 praktikantë me profile studimi:

 

(2) Inxhinieri Gjeodezike;

(2) Inxhinieri Hidroteknike;

(2) Inxhinieri Kimike.

 

OKIIA kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

 

(1) Shkenca Ekonomike;

(1) Teknologi Informacioni dhe Komunikimi/ Inxhinieri Informatike

 

Agjencia për Eficencën e Energjisë kërkon 1 praktikant me profil studimi:

(1) Inxhinieri Ndërtimi.

 

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore kërkon 9 praktikantë me profile studimi:

 

(9) Inxhinieri Minerare/ Hidrokarbure/ Hidronenergjitike/ Burimet e Energjive të Rinovueshme

 

EITI Albania, Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

 • Juridik;

(1)  Ekonomik.

 

Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

 • Inxhinieri Mekanike.

 

Instituti i Transportit kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(2) Ekonomik.

 

Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

 • Inxhinieri Ndërtimi/ Inxhinieri Hidroteknike.

 

Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera kërkon 5 praktikantë me profile studimi:

(5) Inxhinieri Miniere/ Inxhinieri Gjeodezike/ Ekonomik/ Juridik.

 

Autoriteti i Aviacionit Civil kërkon 7 praktikantë me profile studimi:

(2) Shkenca Shoqërore;

(1) Ekonomik/ Juridik;

(3) Inxhinieri Mekanike/ Elektrike/ Shkencat Inxhinierike;

(1) Inxhinieri Elektronike/ Teknologji Informacioni dhe Komunikimi.

 

DPD kërkon 5 praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik;

(3) Inxhnieri Navigacioni.

 

OST kërkon 10 praktikantë me profile studimi:

(5) Inxhinieri Elektrike;

(2) Inxhinieri Mekanike;

(2) Inxhinieri Elektronike;

(1) Juridik.

 

            OSHEE kërkon (16) praktikantë sipas ndarjes:

 

Dega Tiranë, kërkon 4 praktikantë me profil studimi:

(4) Inxhinieri Elektrike, Master Shkencor.

 

Dega Pukë, kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

(2) Inxhinieri Elektrike, Master Shkencor.

 

Dega Burrel, kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

(2) Inxhinieri Elektrike, Master Shkencor.

 

Dega Kukës, kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

(2) Inxhinieri Elektrike, Master Shkencor.

 

Dega Gramsh, kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

(2) Inxhinieri Elektrike, Master Shkencor.

 

Dega Ballsh, kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

(2) Inxhinieri Elektrike, Master Shkencor.

 

Dega Skrapar, kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

(2) Inxhinieri Elektrike, Master Shkencor.

 

         Instituti i Ndërtimit kërkon 5 praktikantë me profil studimi:

(5) Inxhinieri Ndërtimi.

 

DPSHTRR kërkon 7 praktikantë sipas ndarjes:

 

 • Tiranë, kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

(1) Inxhinieri Mekanike/Profili Transport;

(2) Ekonomik.

 

 • Durrës, kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Inxhinieri Mekanike/Profili Transport;

(1) Juridik.

 

 • Fier, kërkon 1 praktikant me profil studimi:

(1) Inxhinieri Mekanike/Profili Transport.

 

 • Kukës, kërkon 1 praktikant me profil studimi:
 • Juridik.

 

Autoriteti Rrugor Shqiptar kërkon gjithsej 9 praktikantë sipas ndarjes:

 

 • Zyrat qendrore në Tiranë kërkojnë 3 praktikantë me profil studimi:
 • Inxhinieri Ndërtimi.

 

 • Drejtoria Rajonale  Tiranë kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Inxhinieri Ndërtimi;

(1) Inxhinieri Mekanike.

 

 • Drejtoria Rajonale Shkodër kërkon 2 praktikantë me profil studimi:
 • Inxhinieri Ndërtimi.

 

 • Drejtoria Rajonale Gjirokastër kërkon 2 praktikantë me profil studimi:
 • Inxhinieri Ndërtimi.

                Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial kërkon 2 praktikantë me profile

studimi:

(2) Shkenca Shoqërore.

Praktikë pranë Ministrisë së Drejtësisë

Praktikë pranë Ministrisë së Drejtësisë

Ministria e Drejtësisë kërkon gjithsej 57 praktikantë sipas ndarjes:

Aparati i Ministrisë së Drejtësisë kërkon 25 praktikantë me profile studimi:

(15) Juridik;

(5) Histori;

(2) Punë Sociale;

(3) Ekonomik.

 

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve kërkon 4 praktikantë me profile studimi:

Juridik, Ekonomik, Psikologji/Sociologji, Mjekësi e Përgjithshme.

 

Agjencia Kombëtare e Falimentimit kërkon 5 praktikantë me profile studimi:

(4) Juridik;

(1) Ekonomik.

 

Komiteti Shqipëtar i Birësimeve kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

(2) Juridik;

(1) Punë sociale/Psikologji/Sociologji.

 

Qendra e Botimeve Zyrtare kërkon 4 praktikantë me profile studimi:

Ekonomik, Shkenca sociale, Gjuhë letërsi.

 

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(2) Ekonomik.

 

Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit kërkon 8 praktikantë sipas ndarjes:

 

 • Zyra Përmbarimore Tiranë kërkon 4 praktikantë me profile studimi:

(3) Juridik;

(1) Ekonomik.

 • Zyra Përmbarimore Durrës kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(1) Ekonomik.

 • Zyra Përmbarimore Elbasan kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(1) Ekonomik.

 

Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas kërkon 1 praktikant me profil studimi:

(1) Juridik.

 

Instituti i Mjekësisë Ligjore kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(1) Ekonomik.

Agjensia e Trajtimit të Pronave kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

      (2) Juridik.

Praktikë pranë Ministrisë së Kulturës

Praktikë pranë Ministrisë së Kulturës

Ministria e Kulturës kërkon 77 praktikantë sipas ndarjes:

Aparati i Ministrisë së Kulturës kërkon 10 praktikantë me profile studimi:

(4) Drejtësi;

(1) Histori;

(1) Trashëgimi Kulturore;

(2) Ekonomi;

(1) Marrëdhënie Ndërkombëtare;

(1) Shkenca Shoqërore.

Biblioteka Kombëtare kërkon 4 praktikantë me profile studimi:

(2) Arte të Aplikuara (Pikturë Grafike);

(1) Informatikë;

(1) Kimi.

Muzeu Historik Kombëtar kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(2) Histori/Trashëgimi Kulturore.

Teatri Kombëtar kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

(1)Marketing;

(1)Teknologi Informacioni;

(1)Gjuhë të Huaja

Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Korçë kërkon 7 praktikantë me profile studimi:

(2) Inxhinieri Ndërtimi;

(1) Arkitekturë;

(1) Juridik;

(2) Financë;

(1) Histori-Gjeografi/ Trashëgimi Kulturore.

Instituti Kombëtar i Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore kërkon 6 praktikantë me profile studimi:

(2) Shkenca Juridike;

(3) Trashëgimi Kulturore/Arkeologji;

(1) Universiteti i Arteve.

Cirku Kombëtar Tiranë kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

(1) Koreografi;

(1) Regji;

(1) Skenografi.

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Vlorë kërkon 6 praktikantë me profile studimi:

(2) Arkeolog;

(1) Inxhinier Ndërtimi;

(2) Arkitekt;

(1) Muzikolog.

Galeria Kombëtare e Arteve Tiranë kërkon 7 praktikantë me profile studimi:

(1) Fakulteti i Drejtësisë;

(1) Fakulteti i Ekonomisë;

(4) Universiteti i Arteve;

(1) Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës.

Qendra muzeore Durrës kërkon 4 praktikantë me profile studimi:

(4) Histori dhe Trashëgimi Kulturore.

ZAK Butrint (Sarandë) kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(2) Arkitekturë/Inxhinieri.

Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi” kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Arte Pamore;

(1) Gjuhë të Huaja.

Muzeu Kombëtar i Përgjimeve “Shtëpia me Gjethe” kërkon 8 praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Juridike;

(2) Shkenca Filologjike/Histori;

(1) Shkenca Filologjike/Gjuhë e huaj Anglisht;

(1) Shkenca Filologjike/Gjuhë e huaj Gjermanisht;

(1) Shkenca Filologjike/Arkivistikë;

(1) Shkenca Natyrore/ Teknologji Informacioni;

(1) Arkitekturë.

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Shkodër kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

(2) Arkitekturë;

(1) Inxhinieri Ndërtimi.

Qendra Kombëtare e Kulturës për Fëmijë, Tiranë kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Financë;

(1) Marrëdhënie me Publikun.

Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit, Tiranë kërkon 4 praktikantë me profile studimi:

(2) Fotografi/Graphic Design;

(2) Filologji/ Histori/ Gjuhë-Letërsi.

Qendra Muzeore Krujë kërkon 1 praktikant me profil studimi:

(1) Trashëgimi.

Instituti Kombëtar i Trshëgimisë Kulturore kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

(3) Histori/ Histori-Filologji.

Praktikë pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Praktikë pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL kërkon (190) praktikantë në total sipas ndarjes:

Aparati kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(2) Agronomi;

(2) Veterinari;

(1) Juridik.

Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor (AREB) kërkon gjithsej (27) praktikantë sipas ndarjes:

AREB Korçë kërkon (6) praktikantë me profile studimi:

(3) Zooteknikë;

(3) Ekonomik.

AREB Tiranë kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Agronomi (mbrojtje bimësh);

(1) Hortikulturë;

(1) Frutikulturë.

AREB Lushnjë kërkon (13) praktikantë nga të cilët:

Qarku Vlorë (3) praktikantë me profilin Agronomi;

Qarku Fier (4) praktikantë me profilin Agronomi;

Qarku Gjirokastër (5) praktikantë me profilin Agronomi;

Lushnje (1) praktikant me profilin Agronomi.

AREB Shkodër kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(5) Agronomi.

Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve kërkon gjithsej (49) praktikantë sipas ndarjes:

ARSHVMB Elbasan (36) praktikantë gjithsej sipas ndarjes:

Sektori Veterinar Elbasan kërkon 10 praktikantë me profile studimi:

(10) Veterinari.

Sektori Veterinar Korçë kërkon 10 praktikantë me profile studimi:

(10) Veterinari.

Sektori Veterinar Berat kërkon 5 praktikantë me profile studimi:

(5) Veterinari.

Sektori i Mbrojtjes së bimëve Elbasan kërkon 4 praktikantë me profile studimi:

(4) Agronomi (Mbrojtje Bimësh).

Sektori i Mbrojtjes së bimëve Korçë kërkon 4 praktikantë me profile studimi:

(4) Agronomi (Mbrojtje Bimësh).

Sektori i Mbrojtjes së bimëve Berat kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

(3) Agronomi (Mbrojtje Bimësh).

ARSHVMB Shkodër kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(2) Veterinari.

ARSHVMB Vlorë kërkon (6) praktikantë me profile studimi:

(6) Veterinari.

ARSHVMB Tiranë kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(2) Veterinari;

(2) Mbrojtje bimësh;

(1) Zooteknik.

Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore kërkon (41) praktikantë sipas ndarjes:

QTTB Fushë Krujë (17) praktikantë me profile studimi:

(4) Prodhim Shtazor;

(8) Politika Bujqësore;

(2) Kimi/Teknik Laboratori;

(2) Ekonomik;

(1) Juridik.

QTTB Korçë kërkon (11) praktikantë me profile studimi:

(3) Agronomi;

(3) Zooteknikë;

(2) Veterinari;

(2) Ekonomik.

QTTB Shkodër kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(5) Shkenca Agronomike.

QTTB Vlorë kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(1) Agronomi profili Mbrojtje Bimësh;

(1) Agronomi e Përgjithshme.

QTTB Lushnje kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(3) Shkenca Agronomike.

Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural kërkon gjithsej (25) praktikantë me profilin studimor:

(2) Shkenca Sociale;

(4) Juridik;

(2) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi;

(1) Gazetari;

(6) Shkenca Ekonomike;

(2) Shkenca Bujqësore;

(1) Shkenca Natyrore;

(3) Inxhinieri Ndërtimi;

(3) Inxhinieri Elektrike;

(1) Teknologji Ushqimore.

 

Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës kërkon (6) praktikantë me profile studimi:

(6) Menaxhim Peshku.

Agjencia Kombëtare e Duhan-Cigareve (AKDC) kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Agronomi;

(1) Shkenca Natyrore.

Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve kërkon (1) praktikant me profil studimi:

(1) Agronomi.

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit kërkon (10) praktikantë me profile studimi:

(2) Mjekësi Veterinare;

(2) Teknologji Agroushqimore;

(2) Bioteknologji;

(2) Mbrojtje Bimësh;

(2) Biologji –Kimi.

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit kërkon gjithsej (24) praktikantë sipas ndarjes:

DUK Durrës kërkon (5) praktikantë me profilin studimor:

(3) Inxhinieri Hidroteknike;

(1) Ekonomik;

(1) Juridik

DUK Lezhë kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(2) Inxhinieri Hidroteknike;

(1) Inxhinieri Gjeodezike;

(1) Juridik.

DUK Fier kërkon (6) praktikantë me profile studimi:

(1) Inxhinieri Hidroteknike;

(1) Inxhinier Gjeodezike;

(1) Inxhinieri Ndërtimi;

(1) Juridik;

(1) Ekonomik;

(1) Agronomi.

DUK Korçë kërkon (9) praktikantë me profile studimi:

(3) Inxhinieri Hidroteknike;

(3) Ekonomik;

(3) Juridik.