Praktikë pranë Bashkisë Tiranë

Praktikë pranë Bashkisë Tiranë

Bashkia Tiranë

Kërkon (40) praktikantë me profile studimi:

Inxhinieri Ndërtimi/Arkitekturë/Urbanistikë, Inxhinieri Mekanike, Inxhinieri Gjeoteknike, Inxhinieri Gjeofizike, Inxhinieri Mjedisi, Inxhinieri Telekomunikacioni, Inxhinieri Hidrike, Teknologji Informacioni, Ekonomik, Ekonomi Agrare, Agrobiznes, Shkenca Sociale, Juridik, Mjekësi Veterinare, Hortikulturë dhe Edukim Sportiv

Praktikë pranë Bashkisë Durrës

Praktikë pranë Bashkisë Durrës

Bashkia Durrës

Kërkon (41) praktikantë me profile studimi:

(5) Punë Sociale/ Psikologji/ Sociologji;

(15) Inxhinieri Ndërtimi/Urbanistikë;

(2) Juridik;

(2) Ekonomik;

(7) Inxhinieri Informatike;

(10) Arkitekturë.

Praktikë pranë Bashkisë Vlorë

Praktikë pranë Bashkisë Vlorë

Bashkia Vlorë kërkon (10) praktikantë me profile studimi:

(3) Shkenca Inxhinierike;

(1) Shkenca Juridike;

(3) Ekonomik;

(1)Teknologji Informacioni;

(1) Financë;

Praktikë pranë Bashkisë Elbasan

Praktikë pranë Bashkisë Elbasan

Bashkia Elbasan

Kërkon (38) praktikantë me profile studimi:

(2) Agronomi;

(2) Histori/Gjeografi;

(3) Shkenca Inxhinierike;

(2) Arkitekturë;

(3) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi;

(5) Ekonomik;

(9) Shkenca Sociale;

(12) Juridik.